Winszujymy!

Spokojnyj, radosnyj Wielkij Nocy!

jajco sons

W woj. opolskim nie mieszkają Ślązacy? Konferencja Urzędu Wojewódzkiego

„Poszanowanie praw mniejszości jako fundament wykorzystania przez region różnorodności etnicznej”, pod takim tytułem odbyła się konferencja popularno-naukowa która miała miejsce 25 marca w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Konferencja ta była regionalnym elementem ogólnopolskiej kampanii promującej używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pt. „Języki mniejszościowe oraz język regionalny naszym wspólnym bogactwem”, realizowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

unnamedNa konferencji wystąpili prof. dr hab. Romuald Jończy który omawiał utylitarny wymiar różnorodności etnicznej regionu. W swoim wystąpieniu skupił się wyłącznie na wpływie ludności autochtonicznej pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości niemieckiej na regionalny rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Kwestia ludności rodzimej była okrojona wyłącznie do emigracji zarobkowej i podwójnych obywatelstw mieszkańców Śląska.
Rafał Bartek w swoim wystąpieniu również skupił się na Mniejszości Niemieckiej zamieszkującej województwo opolskie.
Z kolejnym referatem wystąpił dr Marek Mazurkiewicz, Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W swojej prelekcji skupił się na regionalnych uwarunkowaniach i specyfice polskiej polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie województwa opolskiego. Raport ten bazując na danych GUS ujął kilkanaście, nawet najbardziej marginalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących nasz region ale pomijał największą grupę, czyli osoby deklarujące przynależność do śląskiej grupy etnicznej. Śląska ludność etniczna nie została nawet małym słowem wspomniana, choćby w kontekście prób wpisania jej do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych.
Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie dra Piotra Pałysa, który mówił o społeczności Serbołużyczan w Niemczech.
Po wystąpieniach była przewidziana dyskusja i możliwość zabrania głosu przez obecnych na sali. Głos zabrał jako jedyny nasz przedstawiciel Wojciech Glensk, który zapytał dlaczego na konferencji mówimy o Serbołużyczanach, którzy nie mają związku z regionem a pomijamy najistotniejszą grupę, czyli etnicznych Ślązaków. Zapytał również dlaczego w danych przedstawionych przez dr. Mazurkiewicza nie pojawiła się nawet mała wzmianka o liczbie deklaracji narodowości śląskiej, choć z wiadomych względów systemowo etniczni Ślązacy nie są uznani w polskim prawie, ale ze względów rzetelności warto o nich wspomnieć.
Dr Mazurkiewicz tłumaczył że wszystko jest konsekwencją braku w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych zapisu o śląskiej grupie etnicznej. Jest zobowiązany trzymać się systemu prawnego, tym bardziej że w dalszym ciągu trwają dyskusje na tym czy narodowość śląska istnieje czy nie.
Zaraz po tej odpowiedzi ogłoszono przerwę podczas której wiele osób gratulowało naszemu członkowi zabrania głosu i odwagi poruszenia kwestii nieustannego pomijania kwestii śląskiej.

Po Walnym Zebraniu Delegatów SONŚ

WZD SONŚ w OKU MIASTA (fot. D. Prynda)

WZD SONŚ w OKU MIASTA (fot. D. Prynda)

W dniu 21 marca w katowickim OKU MIASTA odbyło się kolejne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Mimo niekorzystnych decyzji sądowych SONŚ nie zamierza składać broni. Stąd podjęto decyzję o wyborze nowego Zarządu Głównego, który będzie lepiej odzwierciedlał aktywność kół terenowych SONŚ.

Po wystąpieniach zaproszonych gości: europosła Marka Plury, Petra Langera z Ślōnskiej Ferajny i Jerzego Czogały ze Związku Ślązaków, przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania, którym został Janusz Muzyczyszyn z Rudy Śląskiej.

Następnie przedstawiono raport z działalności w 2014 roku oraz bilans przychodów i rozchodów. Na realizację wszystkich zadań w 2014 roku wydano tylko 6.926,74 złotych!

Walne Zebranie Delegatów udzieliło ustępującemu zarządowi absolutorium i przystąpiono do wyboru władz.

Na prezes SONŚ wybrano na drugą kadencję Piotra Długosza.

Do Zarządu Głównego wybrano: wiceprezesi: Jan Lubos i Jerzy Bogacki, sekretarz – Wojtek Glensk, skarbnik – Ewa Sprus, członkowie: Tomasz Jakubiec, Lucjan Hadasz, Dariusz Dyrda i Rafał Szyma.

Następnie wybrano Główną Komisję Rewizyjną: Józef Fleischer – przewodniczący, Barbara Kilos-Feit – zastępca, Janusz Muzyczyszyn – sekretarz oraz członkowie Stefan Glück i Sebastian Donat.

Kolejnym punktem obrad była próba aktywizacji kół terenowych SONŚ. Zarząd Główny zobowiązał się odwiedzić koła w najbliższych tygodnia (do tej roli wytypowano Jerzego Bogackiego i Lucjana Hadasza), natomiast uchwałą WZD zobowiązano wszystkie koła, których władze ukonstytuowały się przed 2015 rokiem do wyboru nowych władz.

W planach działań na 2015 przedstawiono m.in. projekt krajoznawczej ODZNAKI DOLNOŚLĄSKIEJ oraz uchwalono coroczną nagrodę EPHORINUS, którą SONŚ będzie wręczał od 2016 roku za wybitny wkład promocji śląska na polu kulturowym i/lub badania naukowe nad tematem narodowości śląskiej. Postać Anzelma Eforyna oraz koncepcję nagrody przybliżył Jerzy Ciurlok.

Program Walnego Zebrania Delegatów SONŚ

Program Walnego Zebrania Delegatów

Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej

Katowice, 21.03.2015.

   1. Otwarcie i podsumowanie spraw sądowych – Pejter Długosz
   2. Przyjęcie proponowanego programu
   3. Wystąpienie zaproszonych gości
   4. Wybór prowadzącego i sekretarza Walnego Zebrania Delegatów SONŚ.
   5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
   6. Stwierdzenie prawomocności WZD SONŚ.
   7. Sprawozdanie przewodniczącego SONŚ z działalności w 2014
   8. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok
   9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 oraz wniosek o absolutorium ustępującego Zarządu Głównego.
   10. Dyskusja nad sprawozdaniami
   11. Udzielenie absolutorium.
   12. Wybory nowych władz SONŚ

a) wybór Zarządu Głównego
b) wybór Przewodniczącego SONŚ
c) wybór Głównej Komisji Rewizyjnej

13. Przerwa na ukonstytuowanie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.

14. Uchwała o wyborze nowych władz w kołach SONŚ (w których nie było wyboru władz w roku 2015)

15. Plany działania na 2015

a) ustanowienie nagrody EPHORINUS

b) Odznaka Dolnośląska

c) kolejne publikacje

d) spotkanie integracyjne

e) odbudowa struktur terenowych

16. Wolne wnioski (zgłoszono 8 wniosków)

21 marca w Katowicach Walne Zebranie Delegatów SONŚ

sonsLogo21 marca w Katowicach („OKO MIASTA” na rondzie Ziętka, obok spodka) odbędzie się kolejne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej.

Początek spotkania o godz. 10.30.

Walne Zebranie m.in. wybierze nowe władze Stowarzyszenia na 5-letnią kadencję.

Za zorganiozwanie Walnego Zebrania dziękujemy europosłowi Markowi Plurze i Tomaszowi Jakubcowi.

Druga część „KŌMISORZA HANUSIKA” na Dzień Mowy Ojczystej

3d_wetajnyj_loZ okazji Dnia Mowy Ojczystej ukazała się pod patronatem Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej druga część przygód „Kōmisorza Hanusika” autorstwa Marcina Melona.

Kōmisorz Hanusik zaś je dran!

Jeszcze chytrzyjszy, jeszcze bardzij wyzgerny!

Ino lepij, coby tejla już nie słepoł.

Drugo tajla „Kōmisorza Hanusika” je fertich. Jak żeście czytali piyrszo tajla, to… terozki wszysko bydzie blank inakszyj. Akcja dzieje sie piynć lot niyskorzyj po „Srogij Chaji”, ô keryj żeście czytali w piyrszyj tajli. Ślōnzoki majōm zakozane ôsprawiać po ślōnsku, „Czorne Ancugi” ino cichtujōm na roztomajte stworoki. A Hanusik? Hanusik już niy robi za policaja… Wtynczos ftoś zabijo uwożanego śpiywoka. A komuś na wiyrchu fest sie rozchodzi ô to, co by policaje niy wyerklerowali, fto go zabił.

Dalsze losy Kōmisorza Hanusika autorstwa Marcina Melona, laureata II miejsca na śląską jednoaktówkę z 2013 roku. Pierwsza część w wersji drukowanej była w samym tylko 2014 roku wznawiana trzykrotnie! Losy Kōmisorza Hanusika wystawia kilka grup teatralnych.

Okładka przygotował tradycyjnie Jarek Kassner.

Przypominōmy co Światowy Dziyń Jynzyka Ôjczystego je to świynto, co trefi kŏżdy rok 21 lutego. Zostało ōne ôbrane ôd UNESCO 17 listopada 1999 i mŏ przipōminać nōm, co sie zdarziło w Bangladeszu, kaj w 1952 roku zabiyli piynć sztudyntōw na demōnstracyji, co dōmŏgali sie uznaniŏ jynzyka byngalskigo za jynzyk urzyndowy. Podle UNESCO praje połowa z 6000 jynzykōw świata może sie stracić za 2-3 pokolynia. Ôd 1950 przestało być używane 250 jynzykōw. Miyndzynarodowy Dziyń Jynzyka Ôjczystego je po to, co by pōmōc chrōnić ta roztomajntość jynzykowõ, tã erbowiznã kulturowõ.

Posiedzenie Rady Prezesów SONŚ

20 lutego w siedzibie mysłowickiego koła SONŚ odbyło się spotkanie Rady Prezesów Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej.

Ustalono na nim datę Walnego Zebrania Delegatów, które odbędzie się 21 marca.

Najważniejszym punktem Walnego zebrania będzie wybór nowych władz Stowarzyszenia, gdyż dotychczasowy Zarząd Główny zaproponował skrócenie swojej kadencji i wybór nowych władz, tak aby były w nim reprezentowane osoby z większej ilości kół terenowych.

„Filozofjo po ślōnsku” Marcina Kika z patronatem SONŚ

filozofio_przodek_loNa rynku wydawniczym ukazała się kolejna pozycja po śląsku z patronatem Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Tym razem to „Filozofjo po ślōnsku” Marcina Kika.

„Filozofjo po ślōnsku, czyli heft do historje filozofje Dziadka Kika” to podróż przez dzieje filozofii światowej napisane ze śląskiej perspektywy:

Tyn heft niy jest tak ruby jak niywtore buchy, ale to jest heft, w kerym wjela ciykawygo i ważnygo możno znolyź… I to żech tam znoloz dlo siebje. Ale najsamprzōd musza pedzieć, że jest to heft, w kerym dziadek szukoł som siebje i chcioł sie dowjedzieć czegoś ô sobje samym i śwjecie, w kerym –szczynśliwje lub niy, jak sie to wto forszteluje – prziszło mu żyć. A napisane na niym było „Filozofjo” – prawje jak heft do jakigoś przedmjotu we szkole.

Wstęp dr hab. Jacek Surzyn:

„Autor przeprowadza czytelnika przez historię filozofii, opowiada ją po śląsku, pewnym siebie głosem zatrzymując go tam, gdzie trzeba na chwilę przystanąć. Jest to historia nie w sensie faktograficznym, ale historia jako proces rozwoju problematyki filozoficznej, to znaczy jest to wędrówka przez odpowiedzi na najważniejsze i podstawowe filozoficzne pytania.”

Autor, Marcin Kik, urodził się w Piekarach Śląskich. Jest doktorem nauk humanistycznych, zawodowo związanym z branżą IT i coachingiem. Nieustannie określa swoją tożsamość, poszukując jej śląskich źródeł i wartości. Miłośnik gór i aktywnego spędzania wolnego czasu. Razem z żoną Agnieszką mieszka w Piekarach Śląskich.

Strony: 257

Książkę można nabyć na stronie wydawcy lub w wybranych księgarniach na Śląsku.

Uzasadnienie postanowienia Sądu Rejonowego o rozwiązaniu SONŚ

Wczoraj dotarło do nas postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 9 stycznia 2015 roku o rozwiązaniu Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej.

Czytając uzasadnienie mamy wrażenie, że każda kolejne negatywna decyzja od 1997 (pierwszych prób rejestracji ZLNŚ) to zaostrzenie postępowania organów państwa polskiego wobec osób narodowości śląskiej. Tym razem dowiadujemy się, że nawet jak zostaniemy uznani jako mniejszość etniczna, to nie będziemy mieć prawa do naszego stowarzyszenia! Poniżej wklejamy pełną treść. Na dniach przygotujemy odwołanie, które także udostępnimy na naszych stronach.

Uzasadnienie2015a Uzasadnienie2015b Uzasadnienie2015c Uzasadnienie2015d Uzasadnienie2015e Uzasadnienie2015f Uzasadnienie2015g Uzasadnienie2015h Uzasadnienie2015i Uzasadnienie2015j Uzasadnienie2015k

SONŚ na upamiętnieniach Ofiar Tragedii Górnośląskiej

Członkowie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej brali udział w upamiętnieniach Ofiar Tragedii Górnośląskiej, zarówno na Zgodzie i w Łambinowicach, jak także w licznych lokalnych uroczystościach.

Na Zgodzie SONŚ reprezentowała m.in. Ewa Sprus (członek Zarządu Głównego) oraz europoseł Marek Plura jak i przedstawiciele wielu kół terenowych. Natomiast w Łambinowicach SONŚ reprezentował wiceprezes Wojciech Glensk.

IMG_5300