Wpisy otagowane jako: Piotr Długosz

Skarga SONŚ złożona w Strasburgu

Kancelaria adwokacka Waldemara Murka z Katowic przygotowała w imieniu Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej w likwidacji i złożyła w marcu 2017 roku w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu skargę na rozwiązanie rozwiązanie stowarzyszenia przez organy państwa polskiego.

W skardze podniesiono, że powodem likwidacji nie było złamanie prawa przez stowarzyszenie, lecz nieakceptowanie przynależności narodowościowej jej członków, co ogranicza wolność obywateli Polski do uzewnętrzniania swoich poglądów i przekonań. Zarzucono złamanie artykułu 9, 11 i 14 Konwencji Praw Człowieka.

Likwidatorzy SONŚ, Piotr Długosz i Wojciech Glensk, dziękują mecenasowi Murkowi za prowadzenie sprawy.

O narodowości śląskiej i SONŚ dla młodych z Europy

W dniu 19 lipca w Górkach Wielkich k. Skoczowa przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, Justyna Nikodem i Piotr Długosz, mieli okazję naświetlić kwestię narodowości śląskiej oraz działania SONŚ uczestnikom projektu „Młodzież mniejszości w działaniu”. W projekcie tym biorą udział przedstawiciele grup mniejszościowych z Polski, Łotwy, Rumunii, Macedonii i Niemiec. Uczestnicy projektu wykazali się dużym zainteresowaniem tematem narodowości śląskiej. Dyskusja trwała ponad 4 godzniy!

Oprócz przedstawicieli SONŚ o pracy z młodzieżą mniejszości niemieckiej opowiadała przewodnicząca BJDM, Joanna Hassa.

Powołano Radę Górnośląską

W dniu 16 maja w Katowicach powołano Radę Górnośląską, która ma skupiać śląskie organizacje, które adekwatnie do swoich obszarów działania popierają lub akceptują następujące cele:

a)     formalne uznanie narodowości śląskiej przez organy Rzeczypospolitej Polskiej,

b)     uznanie języka śląskiego za język regionalny,

c)     wprowadzenie wiedzy o regionie jako obowiązkowego przedmiotu do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Akces przystąpienia do Rady zgłosiło 11 organizacji:

 • Pro Loquela Silesiana
 • Związek Ślązaków
 • Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej
 • Ruch Autonomii Śląska
 • Związek Górnośląski
 • Towarzystwo Piastowania Mowy Śląskiej „DANGA”
 • Ślonsko Ferajna
 • Stowaszyszenie „Silesia Schola”
 • Przymierze Śląskie
 • Fundacja Silesia
 • Nasz Wspólny Śląski Dom
Na przewodniczącego na dwuletnią kadencję wybrano Piotra Długosza (SONŚ), a zastępcą został Rafał Adamus (PLS).
Zebrani zaakceptowali wspólny wniosek, który 17 maja miał być podpisany na otwarciu Domu Ślonskiej Ferajny w Mysłowicach. We wniosku śląskie organizacje zwracają się o udział środowisk śląskich w pracach Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Rada Górnośląska powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej jako pokłosie „Śląskiego szczytu” z 7 maja br.

Spotkanie w Mysłowicach – relacja

Mysłowice były miejscem pierwszego otwartego spotkania zarządu Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej z członkami i sympatykami SONŚ w woj. śląskim. Stowarzyszenie reprezentowali Piotr Długosz i Roman Knopp. Na sali zgromadziło się kilkadziesiąt osób.

Piotr Długosz przybliżył historię zakładania stowarzyszenia oraz dotychczas zrealizowane projekty. Przybliżył także plan działań na najbliższe tygodnie oraz zapoznał zgromadzonych z próbami delegalizacji SONŚ.

Na zakończenie zaproponowano wybór koordynatora SONŚ dla miasta Mysłowice, aby usprawnić działanie organizację. Osobą tą został p. Lucjan Hadasz (dane kontaktowe w zakładce kontakt).

Wybrano władze SONŚ

W dniu 17 stycznia odbyło się I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej.
Zanim przystąpiono do wyboru władz w związku z burzą medialną wokół rejestracji Stowarzyszenia zgromadzeni postanowili zaapelować o rzeczową debatę na temat dynamicznego rozwoju tożsamości na Śląsku:
„W ostatnich dniach głośno zrobiło się o rejestracji naszego stowarzyszenia. Wielu polityków przypisuje nam niecne cele najczęściej bez zapoznania się z uzasadnieniem naszego wniosku rejestracyjnego. Mimo wniosku prokuratury o ponowne rozpatrzenie sprawy przez opolskie sądy, jesteśmy nadal przekonani do swoich racji. Życzylibyśmy sobie jednak publicznej debaty z udziałem naukowców (np. prof. Maria Szmeja, dr Elżbieta Sekuła czy dr Danuta Berlińska), gdzie będziemy mogli w spokojnej i rzeczowej dyskusji przedstawić nasze argumenty. Odmowa prawa do rejestracji stowarzyszeniom chcących skupiać osoby deklarujące narodowość śląską nie ma dzisiaj podstaw prawnych i może jedynie pogłębiać żal sporej grupy mieszkańców Śląska z powodu braku woli do kompromisu ze strony państwa polskiego”.
Następnie wybrano zarząd w składzie:
Justyna Nikodem – przewodnicząca (J. Nikodem była „Młodzieżową Ślązaczką Roku 2004”)
Wojciech Glensk – wiceprzewodniczący
Piotr Długosz – skarbnik
Roman Knopp i Stefan Zdzuj – członkowie zarządu.

Do kontaktów z mediami upoważniono Piotra Długosza – tel. 691 914 601 i Wojciecha Glenska – tel. 793 574 221.
Ustalono wysokość składki rocznej na 12 złotych (osoby w wieku do 18 lat są zwolnione z opłat).
Jednocześnie zobligowano uchwałą nowy zarząd do przedstawienia nowego projektu statutu stowarzyszenia, który wprowadzi m.in. możliwość tworzenia struktur terenowych oraz ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego do 6 miesięcy od momentu przekroczenia przez SONŚ 1.000 członków płacących składki.
Ostatnią uchwałą było upoważnienie zarządu przygotowania pisma do GUS sugerującego opublikowanie danych dotyczących narodowości w Spisie Powszechnym 2011 z podziałem na miejscowości a nie tylko gminy. Założyciele SONŚ uważają, że tylko w ten sposób GUS może uratować wiarygodność przeprowadzonego spisu.