Wpisy otagowane jako: SONŚ - Page 2

Wspólny wniosek Ślązaków i Kaszubów

W dniu 20 marca Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej oraz Kaszëbskô Jednota wystąpią ze wspólnym wnioskiem o nadanie osobom poczuwającym się do narodowości śląskiej i kaszubskiej statusu mniejszości etnicznej.

Wniosek zostanie wysłany do:

  • Donald Tusk – Premier RP
  • Bronisław Komorowski – Prezydent RP
  • Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu
  • Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu
  • Miron Sycz – Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. mniejszości narodowych i etnicznych
  • Włodzimierz Karpiński – Sekretarz Stanu, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Oto zdjęcie wniosku:

Poniżej przedstawiamy treść wniosku:

Wniosek

My, Kaszubi i Ślązacy deklarujący narodowość kaszubską i śląską, kierując się własną tradycją, doświadczeniem historycznym i troską o przyszłość, wnioskujemy o uznanie naszych narodów za mniejszości etniczne i objęcie nas prawną ochroną w ramach obowiązującej w Polsce Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r.

 

Uzasadnienie

Reprezentujemy tych Ślązaków i Kaszubów, którzy za swe niezbywalne prawo uważają poczucie przynależności narodowej śląskiej i kaszubskiej. Jednocześnie szanujemy stanowisko osób, które będąc pochodzenia kaszubskiego bądź śląskiego, naszych wyborów nie podzielają. Akceptujemy prawo każdego człowieka do „swobodnej decyzji o traktowaniu go jako osoby należącej bądź też nienależącej do mniejszości”, jak określone zostało to w Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych. Podobnie do ustawodawcy przyznajemy, że „wybór taki lub korzystanie ze związanych z tym wyborem praw nie pociąga za sobą jakichkolwiek niekorzystnych skutków”. Wierzymy, że w wolnym i demokratycznym państwie jest miejsce dla nas wszystkich, także dla obywateli o poczuciu narodowym innym niż polskie.

Prawo do wyboru przynależności narodowej jest indywidualnym prawem każdego człowieka, ale jednocześnie też prawem wspólnoty jest ochrona norm grupowych. Gwarantuje to Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, a reguluje Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 6 stycznia 2005 r. Nasze wspólnoty narodowe – kaszubska i śląska – takimi regulacjami nie są objęte.

Żądamy więc równouprawnienia naszych narodów i będziemy się go domagać w polskim parlamencie i w społeczności międzynarodowej tworzącej wspólnotę europejską. Ta ostatnia, podobnie jak i my, z uwagą oczekuje wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Zaniepokojenie budzi odkładany termin publikacji tych wyników, a niedopuszczalna jest próba pominięcia w ich opracowaniu danych uzyskanych za pomocą metody samospisu internetowego, który wobec małej wiarygodności części rachmistrzów spisowych był gwarancją swobodnej wypowiedzi wielu obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Na przestrzeni wieków, na styku rywalizujących ze sobą społeczeństw i państw zarówno Kaszubi, jak i Ślązacy poddawani byli presji germanizacji i polonizacji. Nie rozerwało to więzów wewnętrznych naszych wspólnot i nie zatrzymało rozwoju języka kaszubskiego i mowy śląskiej, a poczucie podmiotowości obu naszych społeczności doprowadziło do wykształcenia się świadomości narodowej Kaszubów i Ślązaków.

Żyjemy w demokratycznej Polsce, którą uznajemy za nasze własne państwo. To ono, jako instytucja prawna i polityczna zarazem, określa, jaki jest jego stosunek do zamieszkujących je mniejszości narodowych i etnicznych, do ich wyznań i języków oraz do tego wszystkiego, co można określić mianem dziedzictwa kulturowego. Dlatego zwracamy się do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej, by uznały dążenia swoich obywateli – Kaszubów i Ślązaków – w myśl poszanowania wolności i sprawiedliwości oraz dialogu wspólnot opartym na zrozumieniu tradycji i kulturowych różnic.

W zakresie ochrony praw mniejszości wszystkie państwa europejskie, w tym Polska, kierują się dokumentami międzynarodowymi przyjętymi przez ONZ, RE i OBWE. Określone w nich prawa stanowią standard: zasada niedyskryminacji, prawa oświatowe, językowe, kulturalne, wyznaniowe i do udziału w życiu publicznym. Prawa te są uznawane przez społeczność międzynarodową jako fundamentalne dla osób należących do mniejszości. Dwoma podstawowymi zbiorami tych praw są prawa człowieka i prawa grupowe.

Jesteśmy autochtonami i od setek lat zamieszkujemy dzisiejsze ziemie zachodnie i północne Polski. Daje nam to przywilej zrównania naszych narodów – kaszubskiego i śląskiego – w prawach z innymi mniejszościami narodowymi i etnicznymi w Polsce, co gwarantuje powodzenie wszelkich starań na rzecz ochrony i rozwoju naszej tożsamości kulturowej. Powinno to być celem nie tylko naszym, ale także demokratycznego państwa, jakim jest Rzeczpospolita Polska.

 Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej

/-/ Justyna Nikodem

/-/ Piotr Długosz

 Kaszëbskô Jednota

/-/ Karol Rhode

/-/ Mateusz Meyer

Zapisy na wycieczkę do Zabrza i Tychów (wycieczka 14 kwietnia 2012)

Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej organizuje w dniu 14 kwietnia 2012 (sobota) dla mieszkańców woj. opolskiego wycieczkę krajoznawczą a zarazem integracyjną.

Odwiedzimy Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu oraz Browary Tyskie. Na zakończenie przewidziano w Tychach spotkanie integracyjne z członkami i sympatykami SONŚ z tego miasta i okolic.

Cena przejazdu autobusowego 25 złotych.

Start o godzinie 7.00 z Większyc (pow. kędzierzyński). Zapisy prowadzi sołtys Krystian Pogodzik. Kontakt pod numerem 665 024 594.

O godz. 7.30 będziemy w Strzelcach Opolskich, gdzie na parkingu przed Hotelem Leśnym zabierzemy kolejnych uczestników. Osoby które chcą jechać ze Strzelec mogą zapisywać się mailowo: biuro@slonzoki.org lub telefonicznie: 693 953 661.

Wpłaty można także dokonać na konto SONŚ:

68 1540 1229 2055 4605 8438 0001

Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej

ul. Wodna 9, 46-045 Kotórz Mały:

Tytułem: wycieczka

Następnie udajemy się już do kopalni GUIDO w Zabrzu. Wstęp do kopalni kosztuje 26 złotych/osoba (bilet normalny) i 21 złotych/osoba (bilet ulgowy).

Potem jedziemy do Browarów Tyskich, gdzie wstęp kosztuje 12 złotych/osoba. Te bilety sponsoruje SONŚ. Na teren browaru zostaną wpuszczone tylko osoby pełnoletnie.

O godzinie 17.00 spotkamy się w jednej z tyskich restauracji (dokładny adres podamy wkrótce) z mieszkańcami Tych i okolic. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń oraz rozmowa z osobami, którzy godają ździebko inaczej niż my, a tes po ślonsku.

O godz. 18.30 ruszymy w drogę powrotną.

W Strzelcach będziemy o 19.30, a w Większycach o godz. 12.00.

W trakcie wycieczki planowana jest także przerwa obiadowa. Jednak obiad uczestnicy będą kupować we własnym zakresie.

Ilość miejsc jest ograniczona, prosimy o jak najszybsze zapisy.

Kaszub, Ślązak – dwa bratanki

W odpowiedzi na zaproszenie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, przedstawiciele stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota odwiedzili w dniach 2-4 marca Górny Śląsk. Wizyta miała na celu zawiązanie bliższej współpracy między organizacjami. Piątkowy wieczór miał charakter typowo zapoznawczy. Rozmowy prowadzone były głównie w języku kaszubskim i śląskim. Wymieniano wzajemne doświadczenia. Mówiono o tym, jak zarówno negatywne jak i pozytywne czynniki wpływały na  kaszubskość i śląskość na przestrzeni lat. Odnajdywano podczas rozmów również wiele cech wspólnych charakteryzujących obie narodowości.

Konferencja prasowa w Opolu (Justyna Nikodem i Karol Rhode)Sobotni poranek upłynął pod znakiem dalszych rozmów i wypracowania sprzężonych działań, o  których poinformowano na konferencji prasowej zorganizowanej w sobotnie południe na opolskim rynku. Konferencję prowadzili Karol Rhode i Mateusz Meyer z Kaszëbskô Jednota oraz Justyna Nikodem i Piotr Długosz z SONŚ. Po zakończeniu konferencji goście wraz z gospodarzami przeszli wzdłuż „opolskiej Wenecji” do restauracji Starka na wspólny obiad, gdzie kontynuowano rozmowy. Po obiedzie wspólnie zwiedzano Górę Świętej Anny, gdzie Kaszubi mogli podziwiać tamtejsze sanktuarium, z figurką św. Anny Samotrzeciej, pomnik czynu powstańczego oraz przedwojenny amfiteatr.  Dzięki wielogodzinnym wspólnym rozmowom cele i interesy stowarzyszeń stały się jeszcze bardziej tożsame, niż początkowo przypuszczano. Przedstawiciele obu stron wymieniali wzajemnie doświadczenia z zakresu pielęgnowania języka ojczystego, jak i prawnych aspektów legalizacji swojej tożsamości narodowościowej. Kaszubi przyznawali, że w kwestiach językowych są o krok przed Ślązakami, ale w przypadku świadomości regionalnej i promowania jej trochę im do Ślązaków brakuje. Wspólnie przyznano, że razem przedsięwzięte działania powinny przynieść więcej korzyści. Było to pierwsze tego typu spotkanie, ale planowane są już następne, tym razem odbędzie się ono w maju na Kaszubach.

Obiad w "Starce"

Relacja ze spotkania otwartego w Większycach

Pytania o śląską tożsamość oraz cele stowarzyszenia zdominowały sobotnie spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej z mieszkańcami Większyc (pow. Kędzierzyn-Koźle). Na pytania grupy ponad trzydziestu zgromadzonych osób odpowiadali członkowie zarządu stowarzyszenia Roman Knopp oraz Wojciech Glensk. Wśród przybyłych przeważali przedstawiciele młodego pokolenia, którzy z zainteresowaniem uczestniczyli w dyskusji. Wiele z tych osób wykorzystało możliwość wypełnienia na miejscu swojej deklaracji członkowskiej. Było to jedno z pierwszych spotkań tego typu mających na celu promowanie idei stowarzyszenia, a o terminach kolejnych będziemy na bieżąco informować. Chcemy wyrazić podziękowania dla sołtysa Większyc Krystiana Pogodzika za zaproszenie i pomoc w organizacji spotkania.

Jeżeli chcesz nas zaprosić do swojej miejscowości i zorganizować spotkanie poruszające kwestie śląskiej tożsamości, napisz do nas: slonzoki@gmail.com

Po ślōnsku

Stŏwarzyszyniy Ôsobōw Narodowości Ślōnskij zbiyrõ do siã ludzi, kerzi sami uznŏwajōm, że sōm narodowości ślōnskij. W grudniu 2011 roku, sztyrnoście lŏt ôd czasu, jak ôsoby narodowości ślōnskij piyrszy rŏz chciały sie stŏwarziszyć, udało sie ôd sōndu dostać zgodã na legalne działaniy.

Na Ślōnsku trefić idzie roztŏliczne grupy ludzi, kere roztŏmajncie widzōm tã swojã narodowość. Sōm sam Ślōnzoki polski, niymiecki i czeski. Miyszkajōm sam tyż tacy, co gŏdajóm o siebie, że sōm yno Polokami, Niymcami, abo Czechami. Miyszkŏ tyż sam ale dużo ludzi, kerzi padajōm o siebie: „Jŏ je Ślōnzŏk” i majōm se to w zŏcy. To prawie dlō nich je te stŏwarzyszyniy.

Człōnkami naszyj ôrganizacyje mogōm być niy yno ci, kerzi deklarujōm, że sóm Ślōnzŏkami. Człōnkami wspiyrajōncymi mogōm tyż być ci, kerzi niy głoszōm sie Ślōnzŏkami, ale im przajóm i chcōm im pōmŏgać.

Fest ważne je dlō nŏs dbać o tã naszã „inkszość” norodowõ. Chcymy dŏwać pozōr przede wszyjskim na nasz jynzyk, tradycyje a kultura.

Chcymy zebrać do kupy wszyjskich ludzi ze Ślōnska, co by mōgli ōni sie ze sobōm dogŏdŏwać, czuć sie sam u sia i co by przijyni te tradycyje i kulturã za swojã.

Zaprŏszōmy wszyjskich do pōmocy przi realizacyji cylōw Stŏwarzyszyniõ i pokŏzaniŏ z dobryj strōny Ślōnska i Ślōnzŏkōw.

ÔŚWIADCZYNIY PRZISTŌMPIYNIŎ DO SÔNŚ

Pro Slezany mluvicí česky

Sdružení osob slezské národnosti shromažďuje osoby cítící slezskou národnost. V prosinci 2011 roku po čtrnáctí  letech snah, osoby deklarující slezskou národnost poprvé v historii získaly možnost legálního spolčování se.

Slezsko je bohaté v početné skupiny o různém dojmu národno-regionálním. Máme polské, německé a české Slezany. Bydlí sem osoby, které se deklarují jenom jako Poláci, Němci nebo Češi. Bydlí tady také velká skupina osob, které když se jích zeptáme o svou národnost řeknou s hrdosti „Jsem Slezan!“. Pro ně vzniklo toto sdružení!

Členy našeho sdružení  můžou být nejenom osoby, které deklarují svou slezskou totožnost na úrovní národnosti. Podporujícími členy se můžou stát osoby, které se národně nedeklaruji jako Slezane, ale projevují sympatii i ochotu spolupráce s námi.

Velmi důležité je pro nás pěstitelství naší národní rozdílností v rámci které, chceme zvláštní pozornost věnovat jazykoví, tradici a kultuře.

Chceme integrovat všechny obyvatele Slezska kolem regionální totožnosti, tak aby se ona stala plochou společenského dialogu a sférou kulturní aktivity.

Zveme všechny do spolutvoření cílů Sdružení a tvoření pozitivní podobizny  Slezska a Slezan.

Přihláška ke členství

Kaszubi zaproszeni na Śląsk

SONŚ zaprosił do wizyty na Śląsku stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota – Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej. Na spotkaniu omówimy możliwości współpracy i ewentualnych wspólnych działań obu środowisk(dokładny termin zostanie podany po zarządzie KJ).

An die deutschsprachigen Schlesier

Der Verein von Personen Schlesischer Volkszugehörigkeit vereint Personen die sich zur schlesischen Nationalität bekennen. Die sich zur schlesischen Nationalität Bekennenden erhielten nach 14-jährigen Bemühungen im Dezember 2011 zum ersten Mal in der Geschichte die Möglichkeit sich in legalen Organisationen zusammenzuschließen.
In Schlesien sind verschiedene, zahlreiche Gruppen national-regionaler Bekennungen vorhanden. Wir haben polnische, deutsche und tschechische Schlesier. Hier wohnen Personen die sich ausschließlich als Polen, Deutsche und Tschechen erklären. Hier lebt aber auch eine große Gruppe von Menschen welche nach ihrer Nationalität gefragt mit Stolz antworten: “Ich bin Schlesier!”. Für diese wurde unser Verein gegründet.
Mitglieder unseres Vereins können nicht nur Personen werden, die ihre schlesische Identität auf nationalem Gebiet deklarieren. Unterstützende Mitglieder können auch Personen werden, welche sich in nationaler Hinsicht nicht als Schlesier bekennen, die aber Sympathie und einen Willen zur Mitarbeit mit uns haben.
Ausschlaggebend ist für uns die Pflege unserer nationalen Eigentümlichkeit in deren Rahmen wir besonderen Wert auf unsere Sprache, Tradition und Kultur legen.
Es ist unser Ziel alle Einwohner Schlesiens für die regionale Eigentümlichkeit unserer Heimat zu gewinnen, so dass sie eine Basis zum sozialen Dialog und zur kulturellen Aktivität wird.
Wir laden alle zur Mitschöpfung der Tätigkeitsziele unseres Verbandes als auch zur positiven Gestaltung Schlesiens sowie der Schlesier ein.

Wenn Sie an der Mitgliedschaft interessiert sind, hier kann man den Antrag im PDF– und DOC-Format beziehen.

Die jährliche Mitgliedschaft kostet 12,00 Euro und ist auf folgende Konto zu überweisen:

IBAN: PL 68 1540 1229 2055 4605 8438 0001
SWIF-Code: EBOSPLPW

Kontoinhaber: Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej
ul. Wodna 9, 46-045 Kotórz Mały:

Beschreibung der Überweisung: Jährliche Mitgliedschaft 2012

Name des Bankes: BOŚ Bank o/Opole

Znane osoby w SONŚ

Przygotowaliśmy do Państwa kolejne podsumowanie zapisów do Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Tym razem przedstawiamy osoby publiczne, które zapisały się do Stowarzyszenia a zarazem zezwoliły na publikację tej informacji:
Marek Plura – poseł PO
prof. Joachim Glensk
dr hab. Bogusław Czechowicz – prof. UO
dr Jerzy Gorzelik – wicemarszałek woj. śląskiego i przewodniczący RAŚ
Adrian Jojko – prezes Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego
Grzegorz Wieczorek – współzałożyciel „Dangi” i redaktor naczelny „Nowego Casnika”, gazety w języku dolnołużyckim
Rafał Adamus – prezes Pro Loquela Silesiana
Członkiem wspierającym jest Związek Ślązaków pod przewodnictwem Jana Czogały.

Wybrano władze SONŚ

W dniu 17 stycznia odbyło się I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej.
Zanim przystąpiono do wyboru władz w związku z burzą medialną wokół rejestracji Stowarzyszenia zgromadzeni postanowili zaapelować o rzeczową debatę na temat dynamicznego rozwoju tożsamości na Śląsku:
„W ostatnich dniach głośno zrobiło się o rejestracji naszego stowarzyszenia. Wielu polityków przypisuje nam niecne cele najczęściej bez zapoznania się z uzasadnieniem naszego wniosku rejestracyjnego. Mimo wniosku prokuratury o ponowne rozpatrzenie sprawy przez opolskie sądy, jesteśmy nadal przekonani do swoich racji. Życzylibyśmy sobie jednak publicznej debaty z udziałem naukowców (np. prof. Maria Szmeja, dr Elżbieta Sekuła czy dr Danuta Berlińska), gdzie będziemy mogli w spokojnej i rzeczowej dyskusji przedstawić nasze argumenty. Odmowa prawa do rejestracji stowarzyszeniom chcących skupiać osoby deklarujące narodowość śląską nie ma dzisiaj podstaw prawnych i może jedynie pogłębiać żal sporej grupy mieszkańców Śląska z powodu braku woli do kompromisu ze strony państwa polskiego”.
Następnie wybrano zarząd w składzie:
Justyna Nikodem – przewodnicząca (J. Nikodem była „Młodzieżową Ślązaczką Roku 2004”)
Wojciech Glensk – wiceprzewodniczący
Piotr Długosz – skarbnik
Roman Knopp i Stefan Zdzuj – członkowie zarządu.

Do kontaktów z mediami upoważniono Piotra Długosza – tel. 691 914 601 i Wojciecha Glenska – tel. 793 574 221.
Ustalono wysokość składki rocznej na 12 złotych (osoby w wieku do 18 lat są zwolnione z opłat).
Jednocześnie zobligowano uchwałą nowy zarząd do przedstawienia nowego projektu statutu stowarzyszenia, który wprowadzi m.in. możliwość tworzenia struktur terenowych oraz ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego do 6 miesięcy od momentu przekroczenia przez SONŚ 1.000 członków płacących składki.
Ostatnią uchwałą było upoważnienie zarządu przygotowania pisma do GUS sugerującego opublikowanie danych dotyczących narodowości w Spisie Powszechnym 2011 z podziałem na miejscowości a nie tylko gminy. Założyciele SONŚ uważają, że tylko w ten sposób GUS może uratować wiarygodność przeprowadzonego spisu.