SONŚ – Statut

STATUT STOWARZYSZENIA OSÓB NARODOWOŚCI ŚLĄSKIEJ
wraz ze zmianami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie Członków
w dniu 25.10.2014 w Rudzie Śląskiej, ul. Goduli 36
– wersja jednolita

ROZDZIAŁ I
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej i zwane jest w dalszej części
Stowarzyszeniem.

§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Kotórz Mały.

§4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
2. Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są koła mające charakter terytorialny.
3. Koła liczące co najmniej 30 członków mogą uzyskiwać osobowość prawną w oparciu o uchwałę Zarządu
Głównego i na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach.
4. Koła posiadające osobowość prawną występują w obrocie prawnym we własnym imieniu i na własny
rachunek. Koło takie odpowiada za swoje zobowiązania i nie odpowiada za zobowiązania Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania takiego koła.
5. W razie rozwiązania przez Zarząd Główny koła posiadającego osobowość prawną Zarząd Główny
wyznacza likwidatora, który działa stosując odpowiednie przepisy o likwidacji stowarzyszeń.

§5
Stowarzyszenie nie będzie rejestrowało komitetu wyborczego w wyborach parlamentarnych.

§6
Stowarzyszenie jest nie nastawionym na zysk stowarzyszeniem opierającym swą działalność na pracy
społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§7
1. Stowarzyszenie może przystąpić do organizacji krajowych i międzynarodowych, o ile ich cele są zbieżne
z celami Stowarzyszenia.
2. O przystąpieniu do tych organizacji decyduje Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ II
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Pielęgnowanie śląskiej tożsamości.
2. Odrodzenie kultury śląskiej.
3. Propagowanie wiedzy o Śląsku.
4. Kształtowanie i rozwijanie wśród wszystkich mieszkańców Śląska aktywnej postawy obywatelskiej.
5. Współuczestniczenie we współczesnej integracji wszystkich zamieszkujących Śląsk grup ludności.
6. Podtrzymywanie kontaktów kulturowych między Ślązakami bez względu na miejsce zamieszkania oraz
pomoc osobom chętnym do powrotów z emigracji zarobkowej. 7. Promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Śląska i Ślązaków.
8. Dbanie o zachowanie materialnego i duchowego dziedzictwa Śląska.

§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie prelekcji, seminariów, badań naukowych, kursów, spotkań, bibliotek, klubów itp.
2. Organizowanie imprez oświatowych i kulturalnych dla członków Stowarzyszenia i innych osób
3. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej i propagandowej
4. Propagowanie godeł oraz barw śląskich i górnośląskich.
5. Organizowanie manifestacji i akcji protestacyjnych.
6. Organizowanie imprez sportowych, obozów, rajdów i innych form turystyki.
7. Organizowanie szkół i innych placówek oświatowych.
8. Współpracę z innymi organizacjami.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej, mającej na celu wypracowywanie środków na działalność
statutowo-programową, z uwzględnieniem tworzenia podmiotów gospodarczych i współpracy z innymi
podmiotami.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna odczuwająca przynależność do
narodowości śląskiej, która złoży prawidłowo wypełnioną i podpisaną deklarację przystąpienia do
Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Główny uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech
miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu
Głównego podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu
Głównego albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, d. regularnego opłacania składek.

§ 14
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie
prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania
statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz dbania o
dobre imię Stowarzyszenia.

§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu
Głównego,
b. wykluczenia przez Zarząd Główny:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał
władz Stowarzyszenia,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów. Uchwała Walnego Zebrania
Delegatów jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Delegatów,
b. Zarząd Główny,
c. Główna Komisja Rewizyjna.

§ 17
1. Organem konsultacyjnym i wspierającym pracę Zarządu Głównego jest Rada Prezesów, którą stanowią
prezesi kół lub inna osoba z Zarządu Koła upoważniona przez prezesa danego koła.

2. Rada Prezesów obraduje razem z Zarządem Głównym do 2 razy w roku i jest łącznikiem między
Zarządem Głównym a strukturami terenowymi.

§ 18
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Delegatów w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu.

§ 19
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w
drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Delegatów
§ 21
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Delegatów.
2. Delegaci wybierani są proporcjonalnie w kołach według ilości członków płacących składki na dzień 31.
grudnia roku przed rokiem poprzedzającym termin zebrania wyborczego.
3. Do momentu osiągnięcia przez Stowarzyszenie pułapu 5.000 członków każde koło ma prawo wyboru
1 delegata na 10 członków płacących składki. Po przekroczeniu tego pułapu każde koło ma prawo
wyboru 1 delegata na 20 członków płacących składki. Liczbę członków Stowarzyszenia publikuje co roku
Zarząd Główny na stronach internetowych Stowarzyszenia wg stanu na dzień 31 grudnia.
4. Prawo do wystawienia jednego delegata mają także członkowie z terenu tych powiatów, na których
terenie nie istnieją koła, ale mieszka co najmniej 3 członków Stowarzyszenia. Zarząd Główny informuje
członków z w/w powiatów o możliwości wyboru delegata z ich terenu i ustala terminy spotkań, na
którym zostaną wyłonieni delegaci. Wybór delegata jest ważny przy obecności co najmniej połowy
członków z danego powiatu.
5. Mandat delegata mają ponadto członkowie naczelnych władz Stowarzyszenia: Zarządu Głównego i
Głównej Komisji Rewizyjnej.
6. Mandat delegata jest ważny w okresie całej kadencji władz Stowarzyszenia.
7. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
8. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Główny raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku
obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego
kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania
Walnego Zebrania Delegatów.
9. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
10. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
11. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.

Zarząd Główny
§ 23
1. Zarząd Główny jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Delegatów, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 2. Zarząd Główny składa się z 5 do 9 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa,
wiceprezesa i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes lub mogą zostać zwołane na żądanie co najmniej połowy
członków Zarządu Głównego.
4. Ta sama osoba może pełnić funkcję prezesa Stowarzyszenia maksymalnie przez dwie kadencje.
5. Zarząd Główny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów
decyduje głos prezesa.

§ 24
1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich,
i. zatwierdzenie rocznego planu finansowego i rocznego sprawozdania finansowego,
j. powołanie Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia, który uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Głównego z
głosem doradczym.
2. Zarząd Główny może powołać komisje pomocnicze, określając ich skład, kompetencje, czas trwania oraz
zadania.

Główna Komisja Rewizyjna
§ 25
1. Główna Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w
roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub mogą zostać zwołane na żądanie co najmniej
połowy członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
4. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości
głosów decyduje głos przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 26
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu Głównego, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Delegatów wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i
Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Delegatów o udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu Głównego lub poszczególnych członków Zarządu Głównego w razie
naruszenia statutu lub innych norm prawnych,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.

Rozdział V. Jednostki organizacyjne – koła Stowarzyszenia
§ 27
1. Koło jako jednostka terytorialna stowarzyszenia może obejmować gminę, kilka gmin, miasto lub powiat.
2. Utworzenie Koła następuje uchwałą Zarządu Głównego po uprzednim przedłożeniu wniosku co najmniej
10 członków Stowarzyszenia zamieszkujących obszar działania koła i określającym terytorium działania.
3. Utworzenie kół o zasięgu gminy na terenie działania koła o zasięgu powiatu wymaga uprzedniego uzyskania akceptacji władz koła o zasięgu powiatu.
4. Zarząd Główny powierza wskazanemu w uchwale członkowi-założycielowi pełnienie obowiązku
tymczasowego prezesa tego koła, które najpóźniej w ciągu 3 miesięcy wybiera swoje władze statutowe.
5. Można być członkiem władz jednego koła pełniąc równocześnie funkcję we władzach naczelnych
Stowarzyszenia.

§ 28
Władzami kół są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd Koła,
c. Komisja Rewizyjna Koła.

Walne Zgromadzenie Członków
§ 29

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem wniosku o
rozwiązanie Koła, gdzie obowiązują większość 2/3 Walnego Zebrania Członków,

§ 30
Do Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie programów działania,
2) wybór i odwołanie Prezesa oraz Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła,
3) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium
ustępującym władzom,
5) wnioskowanie o rozwiązanie Koła.

§ 31
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym zaproszeni członkowie honorowi i wspierający oraz członkowie władz
Stowarzyszenia.

§ 32
Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Koła powiadamiając członków o jego miejscu,
proponowanym porządku obrad i terminie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 33
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Koła:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne żądanie Zarządu Głównego,
3) na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Koła,
4) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Koła.
2. Zarząd Koła jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie 8 tygodni
od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust.1 pkt. 2, 3 i 4.
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia Członków w terminie lub trybie
określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Koła.

Zarząd Koła
§ 34 Zarząd Koła kieruje jego działalnością w obszarze swego działania, zgodnie z uchwalonym programem
działania, uchwałami władz nadrzędnych i postanowieniami statutu.

§ 35
1. Zarząd Koła składa się z Prezesa i od 2 do 8 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu w głosowaniu
tajnym zwykłą większością głosów Zarząd Koła wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i
skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się według potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Uchwały Zarządu Koła zapadają w głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków Zarządu Koła.
4. Dla zbadania spraw i problemów oraz opracowania wniosków, Zarząd Koła może powołać zespoły
pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
5. Posiedzenia Zarządu Koła zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy
członków Zarządu Koła, w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
6. W kołach posiadających osobowość prawną oświadczenia woli składa się według zasad określonych w §
42 ust. 2.

§ 36
Do zakresu działania Zarządu Koła należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia, Walnego Zgromadzenia
Członków Koła i Zarządu Głównego,
2) określenie szczególnych dla danej jednostki kierunków działania,
3) zatwierdzenie rocznego planu finansowego i rocznego sprawozdania finansowego,
4) reprezentowanie Koła na zewnątrz,
5) w wypadku jednostek posiadających osobowość prawną zarządzanie majątkiem, organizowanie
działalności, a także zaciąganie zobowiązań finansowych,
6) uchwalanie wniosku o rozwiązanie jednostki,
7) współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami i jednostkami samorządu terytorialnego na obszarze
swojego działania,
8) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków,
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Komisja Rewizyjna Koła
§ 37
1. Komisja Rewizyjna Koła jest kolegialną władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu
Koła.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze
swego grona w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów Przewodniczącego, jego Zastępcę i
Sekretarza.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy jej członków.

§ 38
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Zarządu Koła pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami
prawa, postanowieniami statutu i uchwałami władz nadrzędnych,
2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
3) przedstawianie Zarządowi Koła uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności
statutowej i finansowej,
4) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Koła
sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu, uchwałami władz nadrzędnych lub działających na szkodę
Stowarzyszenia, 5) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz przedkładanie
wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Koła.

§ 39
Komisja Rewizyjna jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Koła co najmniej raz w
roku.

§ 40
Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem
doradczym.

Rozdział VI. Majątek i gospodarka finansowa
§ 41
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd
Główny.

Sposób reprezentacji
§ 42
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu koła posiadającego osobowość prawną, w tym w sprawach
majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Koła działających łącznie.
3. Zobowiązania finansowe przekraczające 10.000 złotych (słownie: dziesięćtysięcyzłotych 00/100)
wymagają wcześniejszej uchwały Zarządu Głównego.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe
§ 43
Stowarzyszenie jest organizacją osób deklarujących przynależność do narodowości śląskiej

§ 44
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Delegatów bezwzględną
większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 45
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Delegatów kwalifikowaną
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Delegatów określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 46
W sprawach nieunormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy dotyczące stowarzyszeń
w Polsce.

Ruda Śląska, 25 października 2014r.

STATUT można także pobrać w wersji PDF