Geszynki na Światowy Dziyń Jynzyka Ôjczystego (SI + PL)

(SI) Skuli Światowego Dnia Jynzyka Ôjczystego (21 lutego) Stŏwarzyszyniy Ôsobōw Narodowości Ślōnskij ôbdaruje Szkołã Podstawowõ (Powszechnõ) w Dambiu i Izbicku „Gōrnoślōnskimi Ślabikŏrzami”, to je ślōnskimi elemyntarzami. Mōmy nadziejã, że pōmogōm ōne młodymu pokolyniu w wiynkszym zainteresowaniu jynzykym swojich starzikōw.
Tyn sōm dziyń, we wieczōr, ludzie z SÔNŚ trefiōm sie w Katowicach z posłym Markym Plurōm, co by pogŏdać o tym, jako stôwarzyszyniy bydzie mōgło pōmŏc przi zbiyraniu podpisōw pod ôbywatelskim projektym przipisaniõ ślōnskigo za jynzyk regiōnalny w ustawie ô myńszościach regiōnalnych a etnicznych a ô jynzyku regiōnalnym.
Światowy Dziyń Jynzyka Ôjczystego, je to świynto, co trefi kŏżdy rok 21 lutego. Zostało ōne ôbrane ôd UNESCO 17 listopada 1999 i mŏ przipōminać nōm, co sie zdarziło w Bangladeszu, kaj w 1952 roku zabiyli piynć sztudyntōw na demōnstracyji, co dōmŏgali sie uznaniŏ jynzyka byngalskigo za jynzyk urzyndowy. Podle UNESCO praje połowa z 6000 jynzykōw świata może sie stracić za 2-3 pokolynia. Ôd 1950 przestało być używane 250 jynzykōw. Miyndzynarodowy Dziyń Jynzyka Ôjczystego je po to, co by pōmōc chrōnić ta roztomajntość jynzykowõ, tã erbowiznã kulturowõ.

(PL) Z okazji Światowego Dnia Języka Ojczystego (21 lutego) Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej podaruje Szkole Podstawowej w Dębiu (gm. Chrząstowice) i Izbicku Górnoślonskie Ślabikorze, czyli śląskie elementarze. Mamy nadzieję, że przysłużą się one większemu zainteresowaniu młodego pokolenia językiem swoich przodków.

Tego samego dnia wieczorem przedstawiciele SONŚ spotkają się w Katowicach z posłem Markiem Plurą (PO), z którym omówią sposób zaangażowania stowarzyszenia w zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem dopisania śląskiego jako języka regionalnego w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym.

Światowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku zginęło pięciu studentów podczas demonstracji w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według UNESCO, niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Dodaj komentarz


Możesz używać następujących tagów HTML :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>