Wpisy otagowane jako: Ślązacy

Znane osoby w SONŚ – cz. 2

Przygotowaliśmy do Państwa kolejne podsumowanie zapisów do Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej osób publicznych. Oto członkowie, którzy przystąpili do nas w ostatnim miesiącu i pozwolili upublicznić swoje dane:

Adam Sikora – operator filmowy, autor zdjęć m.in. do filmów „Essential Killing” Jerzego Skolimowskiego, „Cztery noce z Anną”, „Angelus” i „Wojaczek”.

Jerzy Ciurlok – prezenter i publicysta radiowy, od wielu lat podejmujący tematy dotyczące Śląska oraz estradowy Ecik z kabaretu Masztalskich

Aleksander Devosges Cuber – m.in. kustosz Muzeum Regionalnego w Głogówku

Teodor Glensk – estradowy Tolek

 

Jednocześnie przypominamy, że do Stowarzyszenia należą już także:

Marek Plura – poseł PO
prof. Joachim Glensk
dr hab. Bogusław Czechowicz – prof. UO
dr Jerzy Gorzelik – wicemarszałek woj. śląskiego i przewodniczący RAŚ
Adrian Jojko – prezes Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego
Grzegorz Wieczorek – współzałożyciel „Dangi” i redaktor naczelny „Nowego Casnika”, gazety w języku dolnołużyckim
Rafał Adamus – prezes Pro Loquela Silesiana
Członkiem wspierającym jest Związek Ślązaków pod przewodnictwem Jana Czogały.

Wspólny wniosek Ślązaków i Kaszubów

W dniu 20 marca Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej oraz Kaszëbskô Jednota wystąpią ze wspólnym wnioskiem o nadanie osobom poczuwającym się do narodowości śląskiej i kaszubskiej statusu mniejszości etnicznej.

Wniosek zostanie wysłany do:

  • Donald Tusk – Premier RP
  • Bronisław Komorowski – Prezydent RP
  • Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu
  • Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu
  • Miron Sycz – Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. mniejszości narodowych i etnicznych
  • Włodzimierz Karpiński – Sekretarz Stanu, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Oto zdjęcie wniosku:

Poniżej przedstawiamy treść wniosku:

Wniosek

My, Kaszubi i Ślązacy deklarujący narodowość kaszubską i śląską, kierując się własną tradycją, doświadczeniem historycznym i troską o przyszłość, wnioskujemy o uznanie naszych narodów za mniejszości etniczne i objęcie nas prawną ochroną w ramach obowiązującej w Polsce Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r.

 

Uzasadnienie

Reprezentujemy tych Ślązaków i Kaszubów, którzy za swe niezbywalne prawo uważają poczucie przynależności narodowej śląskiej i kaszubskiej. Jednocześnie szanujemy stanowisko osób, które będąc pochodzenia kaszubskiego bądź śląskiego, naszych wyborów nie podzielają. Akceptujemy prawo każdego człowieka do „swobodnej decyzji o traktowaniu go jako osoby należącej bądź też nienależącej do mniejszości”, jak określone zostało to w Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych. Podobnie do ustawodawcy przyznajemy, że „wybór taki lub korzystanie ze związanych z tym wyborem praw nie pociąga za sobą jakichkolwiek niekorzystnych skutków”. Wierzymy, że w wolnym i demokratycznym państwie jest miejsce dla nas wszystkich, także dla obywateli o poczuciu narodowym innym niż polskie.

Prawo do wyboru przynależności narodowej jest indywidualnym prawem każdego człowieka, ale jednocześnie też prawem wspólnoty jest ochrona norm grupowych. Gwarantuje to Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, a reguluje Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 6 stycznia 2005 r. Nasze wspólnoty narodowe – kaszubska i śląska – takimi regulacjami nie są objęte.

Żądamy więc równouprawnienia naszych narodów i będziemy się go domagać w polskim parlamencie i w społeczności międzynarodowej tworzącej wspólnotę europejską. Ta ostatnia, podobnie jak i my, z uwagą oczekuje wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Zaniepokojenie budzi odkładany termin publikacji tych wyników, a niedopuszczalna jest próba pominięcia w ich opracowaniu danych uzyskanych za pomocą metody samospisu internetowego, który wobec małej wiarygodności części rachmistrzów spisowych był gwarancją swobodnej wypowiedzi wielu obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Na przestrzeni wieków, na styku rywalizujących ze sobą społeczeństw i państw zarówno Kaszubi, jak i Ślązacy poddawani byli presji germanizacji i polonizacji. Nie rozerwało to więzów wewnętrznych naszych wspólnot i nie zatrzymało rozwoju języka kaszubskiego i mowy śląskiej, a poczucie podmiotowości obu naszych społeczności doprowadziło do wykształcenia się świadomości narodowej Kaszubów i Ślązaków.

Żyjemy w demokratycznej Polsce, którą uznajemy za nasze własne państwo. To ono, jako instytucja prawna i polityczna zarazem, określa, jaki jest jego stosunek do zamieszkujących je mniejszości narodowych i etnicznych, do ich wyznań i języków oraz do tego wszystkiego, co można określić mianem dziedzictwa kulturowego. Dlatego zwracamy się do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej, by uznały dążenia swoich obywateli – Kaszubów i Ślązaków – w myśl poszanowania wolności i sprawiedliwości oraz dialogu wspólnot opartym na zrozumieniu tradycji i kulturowych różnic.

W zakresie ochrony praw mniejszości wszystkie państwa europejskie, w tym Polska, kierują się dokumentami międzynarodowymi przyjętymi przez ONZ, RE i OBWE. Określone w nich prawa stanowią standard: zasada niedyskryminacji, prawa oświatowe, językowe, kulturalne, wyznaniowe i do udziału w życiu publicznym. Prawa te są uznawane przez społeczność międzynarodową jako fundamentalne dla osób należących do mniejszości. Dwoma podstawowymi zbiorami tych praw są prawa człowieka i prawa grupowe.

Jesteśmy autochtonami i od setek lat zamieszkujemy dzisiejsze ziemie zachodnie i północne Polski. Daje nam to przywilej zrównania naszych narodów – kaszubskiego i śląskiego – w prawach z innymi mniejszościami narodowymi i etnicznymi w Polsce, co gwarantuje powodzenie wszelkich starań na rzecz ochrony i rozwoju naszej tożsamości kulturowej. Powinno to być celem nie tylko naszym, ale także demokratycznego państwa, jakim jest Rzeczpospolita Polska.

 Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej

/-/ Justyna Nikodem

/-/ Piotr Długosz

 Kaszëbskô Jednota

/-/ Karol Rhode

/-/ Mateusz Meyer

Kaszub, Ślązak – dwa bratanki

W odpowiedzi na zaproszenie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, przedstawiciele stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota odwiedzili w dniach 2-4 marca Górny Śląsk. Wizyta miała na celu zawiązanie bliższej współpracy między organizacjami. Piątkowy wieczór miał charakter typowo zapoznawczy. Rozmowy prowadzone były głównie w języku kaszubskim i śląskim. Wymieniano wzajemne doświadczenia. Mówiono o tym, jak zarówno negatywne jak i pozytywne czynniki wpływały na  kaszubskość i śląskość na przestrzeni lat. Odnajdywano podczas rozmów również wiele cech wspólnych charakteryzujących obie narodowości.

Konferencja prasowa w Opolu (Justyna Nikodem i Karol Rhode)Sobotni poranek upłynął pod znakiem dalszych rozmów i wypracowania sprzężonych działań, o  których poinformowano na konferencji prasowej zorganizowanej w sobotnie południe na opolskim rynku. Konferencję prowadzili Karol Rhode i Mateusz Meyer z Kaszëbskô Jednota oraz Justyna Nikodem i Piotr Długosz z SONŚ. Po zakończeniu konferencji goście wraz z gospodarzami przeszli wzdłuż „opolskiej Wenecji” do restauracji Starka na wspólny obiad, gdzie kontynuowano rozmowy. Po obiedzie wspólnie zwiedzano Górę Świętej Anny, gdzie Kaszubi mogli podziwiać tamtejsze sanktuarium, z figurką św. Anny Samotrzeciej, pomnik czynu powstańczego oraz przedwojenny amfiteatr.  Dzięki wielogodzinnym wspólnym rozmowom cele i interesy stowarzyszeń stały się jeszcze bardziej tożsame, niż początkowo przypuszczano. Przedstawiciele obu stron wymieniali wzajemnie doświadczenia z zakresu pielęgnowania języka ojczystego, jak i prawnych aspektów legalizacji swojej tożsamości narodowościowej. Kaszubi przyznawali, że w kwestiach językowych są o krok przed Ślązakami, ale w przypadku świadomości regionalnej i promowania jej trochę im do Ślązaków brakuje. Wspólnie przyznano, że razem przedsięwzięte działania powinny przynieść więcej korzyści. Było to pierwsze tego typu spotkanie, ale planowane są już następne, tym razem odbędzie się ono w maju na Kaszubach.

Obiad w "Starce"

Kaszubi zaproszeni na Śląsk

SONŚ zaprosił do wizyty na Śląsku stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota – Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej. Na spotkaniu omówimy możliwości współpracy i ewentualnych wspólnych działań obu środowisk(dokładny termin zostanie podany po zarządzie KJ).